Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Residència Marinada

 
Marinada és un servei de titularitat pública de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania la Generalitat de Catalunya, que atén a persones amb disminució psíquica, en règim de residència i també com a centre diürn d’atenció especialitzada. La gestió d’aquests serveis s’atorga per concurs públic i des de l’obertura del Centre l’any 1991 ha recaigut en diferents entitats del Grup Pere Mata, actualment la Fundació Villablanca.

La ubicació física del centre és a 5 quilòmetres de Reus en una zona mixta agrícola, ramadera i residencial. L’entorn és força agradable perquè està al camp i disposa d’un ampli jardí que s’ha anat poblant d’arbres i vegetació.

El servei de centre residencial és el servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar, adient per acollir a persones amb disminució psíquica amb alt grau d’afectació.

Tenint en compte l’edat dels residents, l’objectiu essencial és proporcionar tot allò que sigui necessari per tal d’assolir una qualitat de vida digna i respectable. D’acord amb aquest objectiu s’orienta l’atenció i el tractament cap a mantenir aquelles aptituds aconseguides i, en la mesura del possible, potenciar-les mitjançant activitats i experiències adients.

Per tal d’aconseguir la distinció de la funció de residència i les activitats de dia cal diferenciar clarament els espais, de manera que, cadascun d’aquests llocs adquireix el seu valor i normativa pròpies. Només així tenen sentit els intercanvis que en ells es produeixen.

El recorregut de la persona pels diferents espais i la presència del personal en aquests, permet que aparegui un "espai de relació", possibilitant que es puguin dur a terme diferents intercanvis. Això implica la continuïtat del personal i la creació d’uns llocs i d’uns temps d’anàlisi que, sempre en grup (l’equip assistencial), contrastin les diferents observacions recollides a fi d’anar comprenent l’evolució de cada cas i anar elaborant l’actitud més adequada per facilitar el seu progrés.

Així és com el Centre, entès com un conjunt, aconsegueix una organització que d’una manera global facilita i promou les diferents possibilitats d’expressió dels residents que, deixant de ser objectes passius que només reben cures i atencions, esdevenen subjectes actius de relació, als que se’ls reconeix llur possibilitat d’intercanvi en l’ordre afectiu, de lleure, social, etc.

Hem de tenir en compte que la feina que es fa amb els nois amb tant alta afectació s’entrellaça en les vessants dels espais de vida (eix matern) i els espais educatius i rehabilitadors (eix patern). És per aquest motiu que ara explicarem de forma global com es té cura de les necessitats bàsiques dels nois a nivell de llar però més endavant, al parlar del treball habilitador i rehabilitador, sortiran de nou alguns d’aquests aspectes abordats amb tècniques més específiques.

Equip Professional

Psicòleg clínic / Director.
Psicòlogues.
Metge internista.
Metge psiquiatra.
Treballadora social.
DUI.
Fisioterapeuta.
Cuidadors/es.
 
Més informació
 
 
Com arribar
 

Ver mapa más grande

PREMI PACO AGUILERA

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES