Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Atenció al ciutadà

 

Aconseguir un centre on els nostres usuaris es sentin respectats, lliures i acollits necessita una implicació de tots els professionals.

L’equip de professionals d’atenció directa del nostre centre, equip interdisciplinar realitza una Valoració Integral amb el principal objectiu de identificar, descriure i quantificar els problemes físics, funcionals, psicològics i socials que pot presentar un resident.

Una vegada identificats els problemes en els que cal treballar, s’intervindrà en diferents processos d’atenció amb els que es basaran els tractaments, cures i la rehabilitació funcional i la integració en la comunitat.
 
Accés als serveis

L'accés als serveis residencials es produirà, mitjançant el Departament d'Acció Social i Ciutadania d'acord amb els criteris establerts en la legislació vigent i en coordinació amb els Serveis Territorials del territori. La persona que vulgi sol·licitar una plaça ha de tenir emesa la resolució del Pla d'Atenció Individual, d'acord amb el que s'estableix a la Llei 39/2006, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependencia. En tot cas, serà l'ICASS qui determini les persones que n'han d'ocupar les places en col·laboració amb el Centre.
 
Drets dels usuaris

Els Usuaris/es que atenem en un centre residencial o centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual que requereixen suport extens o generalitzat, són persones de ple Dret dins la societat.

Aquesta és una afirmació clara i acceptada per la nostra societat en el moment actual, però sovint pot no ser respectada justament per la vulnerabilitat de les pròpies persones.

El fet que sigui un col·lectiu tant vulnerable i que no es pugui defensar per ell mateix fa créixer la responsabilitat dels que els envoltem.

En l’encàrrec que ens fa l’Administració hi ha, per davant de tot, ser els Guardadors de fet (o de facto) de les persones que atenem ja que tot i ser adults estan declarats Incapaços judicialment o bé presumptes incapaços. L’altre banda de l’encàrrec és donar-los una atenció integral.
 
Tots tenen o han de tenir un Tutor legal, siguin o no els familiars, i aquest tutor també ha de acomplir uns deures. Hi ha un Contracte Assistencial entre centre i Tutor que determina qui fa què de cara a que l’usuari tingui totes les necessitats cobertes.

Això vol dir que nosaltres, el guardador de Fet, ha de GARANTIR que la persona rep les atencions necessàries i tots els seus Drets queden garantits.

Sovint és una feina poc explicitada però molt desenvolupada en els serveis, per responsabilitat, per compromís.

Tot i que les persones amb discapacitat són ciutadans de ple Dret i per tant tenen els mateixos drets que la resta, s’ha fet l’esforç per part de la Generalitat d’explicitar aquells aspectes que més sovint s’han vulnerat. Llei 12/2007 de Serveis socials.

La Generalitat de Catalunya i, especialment la persona responsable del funcionament del Centre, estan obligats a respectar i vetllar perquè es respectin els drets de la persona gran reconeguts a les lleis i, especialment tots aquells altres previstos a l'article 5 dels Decrets 284/1996 i 176/2000 de regulació del Sistema Català de Serveis Socials:
 
Ser tractat, per part de tot el personal del centre, amb absoluta consideració envers la seva dignitat humana.
Ser respectat pel que fa a la seva intimitat.
Ser tractat amb respecte i, sempre que es pugui, d’acord amb les seves conviccions culturals o religioses.
Continuar mantenint la relació amb el seu entorn familiar i propiciar la comunicació amb l’exterior.
Rebre informació general del centre en relació amb els aspectes que l’incumbeixen.
Mantenir privacitat mitjançant el secret professional de totes les dades pròpies.
Poder tenir en l’entorn més proper els objectes de mes valor emocional procurar cercar un entorn reconegut com a propi.
Ser tinguda en compte la seva situació personal i familiar.
Presentar suggeriments o reclamacions sobre el funcionament del centre i que aquests siguin contestats.
Morir amb dignitat i acompanyat dels seus éssers estimats.
No ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció medica i supervisió.
Conèixer, ell i la seva família, aquests drets, que siguin àmpliament divulgats entre el personal del centre i els residents, i que siguin respectats.
 
Fundació Villablanca-Residencia i Centre de Dia Marinada
Ctra- Cambrils, Km. 5
43206 Reus
Telèfon: 977150193

PREMI PACO AGUILERA

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES