Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Serveis d'atenció domiciliària

 
És un servei organitzat i prestat per professionals qualificats que ofereix un conjunt d’accions planificades i destinades a proporcionar atencions d’ajuda i suport a la pròpia llar.

El SAD és un servei integral i individualitzat estructurat en diferents nivells d’intervenció: atenció personal, ajuda domèstica, suport socioeducatiu i relació amb l’entorn.

Per tant, tindrà la finalitat de garantir el màxim benestar a l’usuari; potenciant l’autonomia personal tot preservant les capacitats i afavorint les condicions adients de convivència en l’entorn proper.

Perfil d’usuari

Individus i/o unitats de convivència que presentaran diferents nivells de dependència per manca d’autonomia per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i/o dificultats d’adaptació social per manca de capacitats i/o hàbits d’organització personals o familiars.

Els serveis estan adreçats a persones de totes les franges d’edat.

Principal objectiu del servei

Atendre les mancances d’autonomia personal, tot cobrint les necessitats bàsiques de la vida diària i les necessitats relacionals de l’individu en el seu propi domicili.

Objectius específics

Afavorir el desenvolupament de les capacitats personals.
Mantenir les capacitats preservades i compensar la pèrdua d’autonomia donant suport per a realitzar les activitats de la vida diària.
Mantenir l’entorn domèstic en condicions adequades d’habitabilitat.
Potenciar la integració i participació a l’entorn proper (domicili, família i comunitat).
Evitar o retardar els internaments en centres residencials.
Donar suport a les persones cuidadores de familiars en situació de dependència i/o exclusió social.
Detectar i alertar als estaments públics de les situacions de necessitat que puguin requerir altres intervencions professionals alienes als serveis de SAD.
 

Àrees d’intervenció

El conjunt d’actuacions que es desenvolupen ofereixen a l’usuari una atenció bàsica per mitjà de tres àrees d’intervenció:

Àrea assistencial, dirigida a atendre i donar suport a les activitats de la vida diària.
Àrea educativa, adreçada a afavorir l’adquisició i desenvolupament de les capacitats i habilitats de la persona promovent la presa de decisions.
Àrea preventiva, destinada a evitar situacions de risc social o deteriorament de la persona.
 
Unes actuacions que es concreten en 3 punts d’interès:

Actuacions de caràcter personal destinades a potenciar l’autonomia de la persona i a adquirir hàbits i habilitats bàsiques per al desenvolupament personal.
En aquest àmbit adquireixen una gran importància les intervencions de caràcter instrumental orientades a les tasques d’autocura mitjançant l’entrenament d’activitats quotidianes i/o per mitjà de l’entrenament de les capacitats mentals.
Actuacions de caràcter domèstic destinades a la cura de la llar i centrades en la persona i unitat de convivència.
Actuacions de caràcter social destinades a potenciar les relacions de la persona a la pròpia llar, dins del context familiar i amb la xarxa comunitària.
 
 
Dades del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD):

SAD Sant Vicenç de Castellet
Telèfon gratuït Sant Vicenç de Castellet: 900 201 122
Telèfon Sant Vicenç de Castellet: 608 609 415

Galeria d'imatges PMS

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES