Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar

 
Què és

Programa dirigit a persones amb malaltia mental i discapacitat intel·lectual que opten per viure en un habitatge propi o de lloguer, soles en parella o amb altres persones amb discapacitat, de manera autogestionada i independent a les quals se'ls presta el suport personalitzat en funció de les necessitats.
 
Perfil dels usuaris:
 
Persones amb trastorn mental sever i/o discapacitat psíquica:
 • Tenir un grau igual o superior al 33 % per raó de malaltia mental i/o discapacitat psíquica
 • Tenir més de 18 i menys de 65 anys en el moment d’accés al programa
 • Poder desenvolupar les activitats de la vida diària mitjançant el suport previst, ajustat a les seves necessitats
 • Ser resident a Catalunya amb antelació, com a mínim, d’un any a la data de presentació de la sol·licitud
 • Acreditar la necessitat i la idoneïtat dels serveis de suport personal mitjançant l’informe corresponent al CAD

Principals objectius del recurs:

Objectius generals:
 • Donar suport i assistència integral i personalitzada.
 • Educar, ajudar o suplir en la cobertura de les necessitats bàsiques de la persona.
 • Incrementar l’autonomia de l’usuari atesa perquè pugui romandre vivint a casa seva, el major temps possible.
 • Aconseguir canvis conductuals per part de l’usuari per tal de millorar la seva qualitat de vida.

Objectius específics:
 • Evitar o endarrerir l’ingrés en institucions
 • Detecció de noves necessitats i coordinació amb els serveis corresponents
 • Facilitar-li la realització de tasques i activitats que no pot realitzar per sí sol/a, sense interferir en la seva capacitat de decisió
 • Fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables (alimentació, higiene, exercici físic...) i aconseguir millorar la qualitat de vida
 • Detectar necessitats de reparacions, adaptacions i/o instal•lació d’ajudes tècniques en l’habitatge
 • Potenciar el desenvolupament d’activitats en la pròpia casa i en l’entorn comunitari
 • Augmentar la seguretat personal
 • Potenciar les relacions socials, estimulant la comunicació amb l’exterior i pal·liar així possibles problemes d’aïllament i soledat.
 • Afavorir la prevalença de sentiments positius davant la vida (desterrant actituds autocompassives)
 • Donar suport a l’usuari en el desenvolupament dels objectius educatius
 • Fomentar les responsabilitats individuals

Programes:
 
Cura personal: Higiene personal i del vestir, hàbits de salut i seguretat, atenció mèdica i compliment del tractament.

Organització domèstica: Gestió de l’economia i pressupostos, planificació i organització del manteniment de la llar, organització de l’horari diari i dels caps de setmana.
 
Activitats instrumentals: Neteja, manteniment de l’habitatge i confort, tasques relacionades amb l’alimentació, ús d’aparells i tecnologies, cura de la pròpia roba, compres i maneig de diners, manteniment i decoració de la llar.
 
Relació amb l’entorn: Realització de gestions fora de la llar, ús de transports, organització de lleure i activitats recreatives, activitats de coneixement del barri i de la ciutat, habilitats de relació social i manteniment de vincles familiars, veïnals i d’amistat, participació en activitats i aprofitament de recursos de l’entorn comunitari, activitats de recolzament a la vida laboral.

Servei registrat al Departament d’Acció Social i Ciutadania amb el número de registre S06437 i recurs col·laborador del programa d’ajuts per l’accés a l’habitatge per a persones amb malaltia mental.
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES